حسابداری دولتی ۹۰/۰۷/۱۰ ۸:۱۶ قبل از ظهر

3-در حسابداری نیمه تعهدی:

الف)هزینه درزمان پرداخت ودرآمدها در زمان تحقق ثبت می شوند          

ب)هزینه ها درزمان تحقق ودرآمدها در زمان تشخیص ثبت می شوند

ج)هزینه ها در زمان تحقق ودرآمدها در هنگام وصول ثبت می شوند

د)درآمدها نقدی وهزینه ها بر مبنای نقدی تعدیل شده ثبت می شوند

 

4-در حسابداری دولتی ایران شرط لازم وکافی برای ثبت هزینه ها عبارتست از:

الف)فقط تحوبل کالا یا انجام دادن خدمت                      ب)فقط پرداخت موجب ثبت هزینه است

ج)ایجاد تعهد وپرداخت وجه آن                                 د)ایجاد تعهدوپرداخت قسمتی از تعهد

 

5-شرط لازم وکافی برای ایجادحساب مستقل عبارتست از:

الف)وجود یک منبع مالی                                                     

 ب)وجود مجوز قانونی

ج)وجود یک منبع مالی ویک واحد حسابداری با مجوز قانونی 

د)وجود یک واحد حسابداری

           

6-انواع طرحهای عمرانی عبارتند از:

الف)انتفاعی،غیر انتفاعی وامانی                 ب)انتفاعی،غیرانتفاعی وپیمانکاری

ج)انتفاعی،غیرانتفاعی ومطالعاتی                 د)غیرانتفاعی،مطالعاتی وپیمانکاری

 

7-یکی از تفاوت های حسابداری دولتی وبازرگانی آن است که سازمان های بازرگانی:

الف)فقط از مبنای تعهدی کامل استفاده می نمایند.

ب)فقط از مبنای نقدی استفاده می نمایند

ج)در استفاده از مبانی حسابداری آزادی عمل دارند

د)از مبنای نیمه تعهدی استفاده می کنند

 

8-اصل لزوم نگهداری حسابهای مستقل در حسابداری دولتی ایران در کدامیک از قوانین زیر مورد تاکیدقرار گرفته است:

الف)قانون محاسبات عمومی کشور                           ب)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ج)قانون برنامه وبودجه                                          د)قانون دیوان محاسبات کشور

9-هنگامی که در یک موسسه دولتی وسائل نقلیه از محل اعتبارات جاری خریداری میشود،کدامیک از حسابهای زیربدهکار می شود:

الف)دارایی ثابت                                       ب)اعتبارات مصوب

ج)اعتبارات تخصیص یافته                          د)هزینه

 

 

 

10-مرحلۀ تامین اعتبار از مراحل خرج

الف)بعداز مرحله تسجیل است                                  ب)بعد از مرحله تشخیص است

ج)قبل از تسجیل است                                             د)آخرین مرحله است

 

11-مسئولیت حسابرسی مستقل نظام جمهوری اسلامی

الف)باوزارت امور اقتصادودارایی است                     ب)با دیوان محاسبات کشور است

ج)موارد الف وب                                      د)ذیحسابان

 

12-درآمد اختصاصی:

الف)وجوه حاصل از دریافت مالیات

ب)به درآمدی اطلاق میشودکه به موجب قانون برای مصرف یا مصارف خاص وصول ودر بودجه هر کشور تحت عنوان درآمد اختصاصی پیش بینی میشود

ج)درآمدی که بیش ازدرآمد پیش بینی شده در بودجه است

د)درآمدی که انجام هزینه های آنها توسط بالاترین مقام هرسازمان تعیین می شود.

 

13-ضمانتنامه انجام تعهدات دریافت شده از پیمانکار در چه زمانی آزاد میشود؟

الف)پس از هر صورت وضعیت ومیزان کار انجام شده

ب)پس از صورت وضعیت قطعی

ج) پس از تحویل موقت

د)پس از صورتمجلس تحویل قطعی

 

14-سپرده حسن انجام کار در چه زمانی به پیمانکار مسترد میشود؟

الف)پس از صورت وضعیت قطعی                

ب)50 درصدپس از صورت وضعیت قطعی و50 درصد پس از تحویل موقت

ج)50 درصد پس از تصویب صورت وضعیت قطعی و50درصد پس ازتحویل قطعی

د)کلاً پس از تحویل قطعی

 

15-درحسابداری ایران وجوه سپرده :

الف)یک حساب مستقل می باشد                                ب)از حسابهای مستقل وجوه امانی است

ج)به عنوان یک منبع تامین مالی قابل مصرف نمی باشد       د)هرسه مورد

 

16-هر حساب مستقل (FUND) در حسابداری دولتی شامل :

الف)یک واحد حسابداری مستقل است                                    ب)یک واحد مالی مستقل است

ج)یک واحد حسابداری ومالی مستقل است                  ج)یک واحد اقتصادی است

 

17-درحسابداری دولتی مورد عمل درایران شرط لازم وکافی برای ثبت هزینه عبارت است از:

الف)تحویل کالا یا انجام خدمت                                              ب)پرداخت وجه

ج)ایجاد تعهد                                                                    د)ایجاد تعهد وانجام وجه

 

18-درحسابداری تعهدی تعدیل شده درآمدها زمانی شناسایی وثبت میشوند که :

الف)قابل اندازه گیری وقابل وصول باشند                    ب)قابل وصول باشند

ج)قابل اندازه گیری باشند                                        د)قابل تحصیل باشند

 

19-ایجاد هر حساب مستقل:

الف)مستلزم وجود یک منبع مالی است

ب)مستلزم وجود یک منبع مالی ویک واحد حسابداری است

ج)نیاز به یک واحد حسابداری دارد

د)فقط مجوز قانونی می خواهد

 

20-حسابهای مستقل وجوه دولتی در ایران عبارتند از:

الف)وجوه جاری،وجوه عمرانی ووجوه سپرده     ب)وجوه عمرانی ووجوه اختصاصی

ج)وجوه جاری،وجوه عمرانی ووجوه اختصاصی    د)وجوه بازنشستگی ووجوه سپرده

 

21-حسابهای مستقل وجوه بازنشستگی وسپرده از حسابهای مستقل:

الف)وجوه دولتی هستند                                          ب)وجوه انتقالی هستند

ج)وجوه سرمایه ای هستند                          د)وجوه امانی هستند

 

22-درحسابداری دولتی ایران دارایی های ثابت در موقع خرید:

الف)به حساب هزینه منظور میشوند                          ب)به حساب دارایی منظورمیشوند

ج)به حساب هزینۀ منظور در دفاتر اموال ثبت می شوند              د)هیچکدام

           

23-درحسابداری دولتی ایران هزینه های دستگاههای دولتی برحسب:

الف)برنامه وامور طبقه بندی میشود                          ب)فقط برحسب برنامه ثبت میشود

ج)برنامه ،فصل وماده ثبت میشود                             د)فقط برحسب ماده ثبت میشود

 

24-آیا درحسابداری طرح های عمرانی ایران حساب هزینۀ تمام شده طرحها وپروژه های عمرانی که دورۀ تکمیل آنها بیش از یک سال مالی است تازمان تحویل قطعی چگونه نگهداری ودرحسابها منعکس میشود؟

الف)به صورت آماری در دفاتر اموال                         ب)به حساب دارایی های در جریان تکمیل

ج)بااستفاده از حسابهای انتظامی                              د)حساب هزینۀ تمام شده طرحهاوپروژه ها

 

25-تفاوت بین حساب مستقل وگروه حساب ها در حسابداری دولتی چیست؟

الف)درواحد حسابداری است                                   

ب)هیچ تفاوتی با همدیگر ندارند

ج)درواحد مالی (منبع تامین مالی) است    

د)هم درواحدحسابداری وهم درواحدمالی است

 

26-طبقه بندی هزینه های بر  اساس مواد هزینه مبین کدام عبارت است؟

الف)دولت چرا وچگونه خرج میکند              

ب)دولت چرا می خردوچراخرج میکند

ج)دولت چه می خرد وچه نوع هزینه را پرداخت می نماید

د)دولت برای مردم روشن میکند چرا خرج میکند

 

27-اگر بین ذیحساب ورئیس دستگاه اجرایی درمورد انجام خرجی اختلاف نظر وجود داشت،روش عمل ذیحساب چگونه است؟

الف)ازدیوان محاسبات کسب تکلیف می نماید

ب)باید پرداخت را انجام دهد

ج)میتواند پرداخت را انجام ندهد                               

د)میتواند با قبول کتبی رئیس دستگاه اجرایی نسبت به پرداخت اقدام نماید.

 

28-سیستم حسابداری خزانه بر چه مبنایی طراحی شده است؟

الف)تعهدی                      ب)تعهدی تعدیل شده                       ج)نیمه تعهدی                  د)نقدی

 

29-در حسابداری دولتی ،دردرجه اول،صورتهای مالی برای کدام نیاز تهیه میشود؟

الف)اطلاعاتی                  ب)قانونی                        ج)نظارتی                        د)نظارتی ونیازقانونی

 

 

 

 

30-پیش پرداختها در چه سالی به حساب هزینه قطعی منظور میشوند؟

الف)در موقع تصفیه آن

ب)در همان سالی که پرداخت صورت میگیرد

ج)در موقعی که به مرحلۀ تعهد می رسند

د)پیش پرداخت پس از تایید خزانه بحساب قطعی منظور میشود.

 

31-پرداخت تعهداتی که تا آخر سال مالی مربوطه با رعایت مقررات،درحدود اعتبار مصوب،ایجاد شده، به چه شرح است؟

الف)در سال بعد ازمحل اعتبارات جاری

ب)مانده آن تحت عنوان مازاد تخصیص نیافته بسال بعد منتقل میگردد

ج)در سال بعد ازمحل اعتبارخاصی که دربودجه سال بعد منظورمیشود

د)درآخر همان سال مالی باید بصورت پرداختهای غیر قطعی

 

32-کدام حساب جنبه بودجه ای دارد؟

الف)پیش پرداختها ب)تعهدات قطعی نشده        ج)علی الحسابها               د)هزینه ها  

 

33-روش ثبت دارایی ثابت در حسابداری دولتی ایران کدام است؟

الف)فقط در حساب هزینه ها

ب)فقط در حساب دارایی ثابت

ج)هم در حساب هزینه وهم در حساب دارائی ثابت

د)هم در حساب هزینه وهم ثابت در دفتر اموال (به روش یک طرفه)

 

34-هر حساب مستقل در حسابداری دولتی چه واحدی است؟

الف)در قانون محاسبات عمومی پیش بینی نشده است.    ب)یک دستگاه اجرایی است

ج)یک واحد حسابداری ومالی مستقل است                   د)یک واحد اقتصادی است

 

35-در طبقه بندی حسابهای مستقل، حساب مستقل وجوه بازنشستگی در کدام طبقه قرار میگیرد؟

الف)مستقل وجوه دولتی                              ب)مستقل وجوه امانی       

ب)مستقل وجوه انتفاعی                              د)مستقل وجوه سرمایه ای

 

36-کدام مورد،از اصول بنیادی حسابداری دولتی است؟

الف)اصل ثبات رویه                                  ب)اصل تداوم فعالیت

ج)اصل احتیاط                                          د)اصل لزوم نگهداری حسابهای مستقل برای وجوه

 

37-در حسابداری دولتی قیمت تمام شده داراییهای ثابت چگونه است؟

الف)ازیک سوبه حساب هزینه وازسوی دیگربه حساب دارایی ثابت درترازنامه منظور میشود

ب)به حساب ترازنامه ای داراییهای ثابت منظور میگردد

ج)درحساب هزینۀ حساب مستقل مربوط ثبت میشودودرگروه حساب داراییهای ثابت منظور میگردد

د)فقط درحساب هزینه حساب مستقل مربوط ثبت میشود.

 

38-موردحساب مستقل وجوه باز پرداخت بدهیهای بلند مدت عمومی کدام است؟

الف)امانی                       ب)دولتی             ج)سرمایه ای                  د)موقوفه

 

39-کدام اصل درحسابداری دولتی کاربرد ندارد؟

الف)احتیاط          ب)تداوم فعالیت موسسه                 ج)تطابق هزینه با درآمد                  د)ثبات رویه

 

 

 

 

40-ترتیب مراحل انجام هزینه درمقررات مالی ایران چیست؟

الف)تشخیص،تامین اعتبار،تعهد،تسجیل،حواله،نظارت مالی وپرداخت

ب)تشخیص،تعهد،تامین اعتبار،تسجیل،حواله، نظارت مالی وپرداخت

ج)تشخیص،تسجیل،تامین اعتبار ،تعهد،حواله ، نظارت مالی وپرداخت

د)تشخیص، تامین اعتبار،تسجیل،تعهد،حواله، نظارت مالی وپرداخت

 

41-کدام مورد زیر از اصول بنیادی حسابداری دولتی نیست؟

الف)اصل لزوم نگهداری حسابهای مستقل وجوه

ب)اصل استفاده از مبانی حسابداری معین درهریک ازحسابهای مستقل

ج)اصل تطابق هزینه بادرآمد همان دوره

د)اصل لزوم نگهداری حسابهای بودجه ای

 

42-برای پرداخت حقوق بازنشستگان وموظفین ذیحسابی هر ماه معادل....... از خزانه درخواست وجه می کند؟

الف)تنخواه گردان پرداخت                           ب)حساب موقت بانکی

ج)پرداخت حقوق ماه قبل                             د) علی الحساب حقوق

 

43-10درصد سپرده حسن انجام کارکه از صورت وضعیت پیمانکار کسر میشود تحت عنوان............. توسط ذیحسابی درستون بدهکار اعمال میشود؟

الف)درآمد عمومی وصولی                                     ب)سپرده دریافتی

ج)درآمد خصوصی وصولی                                      د)ضمانت نامه بانکی

 

44-هنگام ثبت تامین اعتباردردفاتر حساب مستقل وجوه جاری حسابی که بدهکار میکنیم عبارت است از...........:

الف)تعهدات قطعی نشده                                          ب)اندوخته تعهدات قطعی نشده

ج)اعتبارات تخصیص یافته                                      د)هیچکدام

 

45-سالی مالی درکدامیک از حسابهای مستقل زیر مترتب نمی باشد؟

الف)اختصاصی                                                                 ب)بازنشستگان وموظفین

ج)جاری                                                                         د)عمرانی

 

46-معادلۀ اصلی در حسابداری عبارت است از :

الف)مازاد+بدهی جاری =دارایی جاری                      ب)مازاد +بدهی= دارایی

ج)هزینه-درآمد =دارایی جاری                                 د)هیچکدام

 

47-درصورت افزایش بودجه جاری سازمان معادل مبلغ افزوده به بدهکار حساب................ منظور میشود؟

الف) اعتبارات مصوب                                           ب)اعتبارات تخصیص یافته

ج)جاری با خزانه-بودجه جاری                                 د)مازاد تخصیص نیافته

 

48-مهندسین مشاورطرحهای عمرانی از طریق ............................ انتخاب میشوند؟

الف)ترک تشریفات مناقصه                                     ب)مناقصۀ عمومی           

ج)معرفی سازمان برنامه وبودجه                             د)مناقصۀ محدود

 

49-شرط لازم وکافی برای ایجاد هر حساب مستقل: وجود یک...............................

الف)واحد حسابداری دوطرفه ویک منبع مالی مستقل است

ب)سازمان دولتی ویک منبع مالی است

ج)واحد مالی است

د)واحدمالی ویک سیستم حسابداری است       

 

50-چنانچه سپرده ای برابر مقررات به نفع دولت ضبط گردد ثبت بدهکارآن در دفاتر ذیحسابی سازمان دولتی چگونه است؟

الف)بانک دریافت وجوه سپرده                                 ب)خزانه -  تمرکز وجوه سپرده

ج)درآمد عمومی وصولی                            د)سپرده های دریافتی

 

51-تسجیل عبارت است از تعین میزان بدهی ،

الف)پرداخت شده به موجب اسناد ارائه شده

ب)پرداخت نشده به موجب اسناد تهیه شده

ج)قابل پرداخت به موجب اسناد مثبته

د)قابل پرداخت به موجب اسناد ارائه شده فقط توسط واحد تدارکات

 

52-ذیحساب منصوب کدامیک از دستگاههای اجرائی زیراست؟

الف)سازمان امور اداری واستخدامی کشور                ب)سازمان برنامه وبودجه

ج)سازمان دیوان محاسبات کشور                             د)هیچکدام

 

53-منابع مالی خزانه کدامیک از منابع زیر است ؟

الف) وجوه دولتی می شود

ب) وجوه عمومی ووجوه اختصاصی است

ج)وجوه عمومی ،وجوه اختصاصی ووجوه امانی است

د)وجوه عمومی ،وجوه اختصاصی، وجوه امانی و وامها یا بدهیهای عمومی دولت است

 

54-حساب مستقل تامین مالی و بازپرداخت دیون بلند مدت از جمله کدامیک از حسابهای مستقل زیر می باشد:

الف)وجوه سرمایه ای                                                        ب)وجوه دولتی

ج)گروه حساب بدهیهای بلند مدت                                          د)خدمات وتدارکات داخلی

 

55-منظور از تنخواه گردان رد سپرده که در قانون محاسبات عمومی ذکر شده است،کدام است؟

الف)وجوهی که توسط دستگاه اجرایی دریافت وسپس به خزانه ارسال می شود

ب)وجوهی که توسط دستگاههای اجرایی از پیمانکاران دریافت می شود

ج)وجوهی که توسط دستگاه اجرایی از محل بودجه عمرانی به پیمانکاران استرداد می شود

د)وجوه لازم جهت استرداد سپرده ها توسط خزانه یا نمایندگی خزانه برحسب مورد دراختیار دستگاههای اجرایی مرکزی یامحلی قرار میگیرد

 

56-حساب مستقل وجوه موقوفه وحساب مستقل وجوه سپرده در کدامیک از گروه های اصلی حسابهای مستقل وجود دارد؟

الف)انتفاعی                    ب)امانی             ج)دولتی             د)سرمایه ای

 

57-کنترلهای مالی که از طریق ذیحساب به عمل می آید عبارت است از:

الف)تامین اعتبار وتعهد                              ب)تامین اعتباروتطبیق با قوانین ومقررات

ج)تشخیص وتامین اعتبار                           د)صدور حواله وتطبیق با قوانین ومقررات

 

58-تنخواه گردان پرداخت که دراختیار عامل ذیحساب قراردارد،تاچه زمانی باید تسویه شود؟

الف)15 اسفند هرسال                                           ب)پایان فروردین ماه سال بعد

ج)پایان سال مالی                                                 د)تا پایان خردادماه سال بعد

 

59-رئیس یک دستگاه اجرایی تشخیص می دهد که تعدادی کارمند جدید برای موسسه استخدام شود.ذیحساب باتوجه به وجود اعتبار نسبت به پرداخت وجه خودداری می نماید.علل آن کدامیک از موارد زیر است؟

الف)تامین اعتبار                          ب)عدم هماهنگی رئیس دستگاه اجرایی باذیحساب

ج)ممنوع بودن قانونی استخدام جدید  د)نبودن وجه نقد به اندازه کافی

 

60-دریافتهای دولت عبارت است از:

الف)درآمد عمومی ودرآمداختصاصی

ب)درآمد عمومی ودرآمد اختصاصی ودرآمد شرکتهای دولتی

ج)درآمد عمومی ،درآمد اختصاصی ،درآمد شرکتهای دولتی وسایر منابع تامین اعتبار

د)درآمدعمومی و درآمداختصاصی و درآمدشرکتهای دولتی وسایر منابع تامین اعتباروسپرده ها وهدایا

 

61-خزانه برای رفع احتیاجات خود بطور موقت میتواند از موجودی حسابهای کدامیک از موارد زیر استفاده نماید:

الف)از درآمد اختصاصی

ب)ازدرآمد اختصاصی، درآمد شرکتهای دولتی ،وجوه سپرده

ج)از درآمداختصاصی ،وجوه سپرده

د)فقط از تنخواه گردان خزانه

 

62-درسرفصلهای مربوط به حسابداری دولتی کدامیک از حسابهای زیر وجود ندارد؟

الف)سرمایه                    ب)بدهیهای جاری              ج)دارایی های جاری                      د)مازاد

 

63-برطبق تبصره 1 ماده 64 قانون محاسبات عمومی هرمبلغ از درآمدهای اختصاصی که زائد بر میزان پیش بینی شده دربودجه های مصوب مربوط وصول شودقابل مصرف نبوده وباید به کدام حساب منظور شود؟

الف)درآمد اختصاصی                                             ب)درآمد عمومی کشور

ج)بانک تمرکزوجوه درآمد اختصاصی                        د)بانک پرداخت درآمد اختصاصی

 

64-صورتهای مالی که با حسابداری نقدی تنظیم میشود معمولاً فاقد کدام حسابها است؟

الف)درآمد           ب)کمکهای دریافتی                       ج)دریافتی وپرداختی                      د)هزینه

 

 

65-درحساب مستقل وجوه سپرده کدامیک از مبانی حسابداری استفاده میگردد؟

الف)تعهدی          ب)نقدی              ج)نقدی تعدیل شده             د)تعهدی تعدیل شده

  

66-در حسابداری دولتی عبارت((هیچ هزینه ای نبایداز اعتبار مصوب تجاوز کند)) منطبق بر کدامیک از اصول بنیادی حسابداری دولتی است؟

الف) اصل لزوم نگهداری حسابهای مستقل

ب)اصل لزوم نگهداری کنترل حسابهای بودجه ای

ج)اصل لزوم طبقه بندی استاندارد برای درآمدها وپرداخت هزینه ها

د)اصل لزوم رعایت وضوابط معین برای وصول درآمدها وپرداخت هزینه ها

67-هر وزارتخانه با موسسه دولتی نتایج عملکرد اجرای بودجه خودش را به ......... میدهد؟

الف)وزارت امور اقتصاد ودارایی                 ب)دیوان محاسبات

ج)مجلس شورای اسلامی                           د)مردم

 

68-مزایده در معاملات عمده در دستگاههای دولتی از کدام طریق انجام میپذیرد؟

الف)به بیشترین بهای ممکنه به تشخیص و مسئولیت مامور فروش

ب)به کمترین بهای ممکنه به تشخیص و مسئولیت کارپرداز

ج)فقط با انتشار آگهی مناقصه عمومی در حدود قوانین مقرر

د)با انتشار آگهی مزایده عمومی یا ارسال دعوتنامه یا ترک مزایده در حدود قوانین مقرر

 

69-گزارش تفریغ یودجه توسط کدام مرجع به مجلس شورای اسلامی تسلیم می شود؟

الف)دیوان محاسبات کشور                                                 ب)سازمان برنامه بودجه

ج)سازمان حسابرسی                                                        د)وزارت دارایی و امور اقتصادی

 

70-مانده حساب اندوحته تعهدات قطعی نشده سنواتی در پایان سال در یک حساب مستقل عمومی پس از اصلاحات:

الف)یک حساب دائمی است ومیتواند به سال بعد منتقل شود

ب)یک حساب موقت است که در آخر سال با ثبت معکوس بسته میشود

ج)نشان دهنده مازاد تخصیص نیافته می باشد

د)نشان دهنده این است که تا آخر سال برای دستگاه دولتی به همان اندازه هزینه انجام شده است

 

71-فرق بین روش نقدی تعدیل شده وروش تعهدی تعدیل شده در کدام مورد است؟

الف)فقط در ثبت درآمدها

ب)فقط در ثبت هزینه ها

ج)هم درثبت درآمدها وهم درثبت هزینه ها

د)در ثبت درآمدها فرقی ندارند ولی درثبت هزینه ها با یکدیگر فرق دارند

 

72-در سیستم حسابداری دولتی ایران ، وصول درآمدها طبق قانون.................... وصول وثبت میگردند.

الف)برنامه وبودجه           ب)بودجه سالانه     ج)دیوان محاسبات                      د)مربوط

 

73-حساب تخصیص اعتبار در وجوه جاری دستگاه اجرایی هنگامی بدهکار میشود که:

الف)بودجه ابلاغ شود                                           

ب)اعتبار مصوب به دستگاه اجرایی ابلاغ شود

ج)تخصیص اعتباراز دستگاه اجرایی برگشت شود 

د)وجه توسط خزانه به دستگاه اجرایی واگذار شود

 

74-تفاوت حسابداری در سازمانهای دولتی با سازمانهای انتفاعی در کدامیک از موارد زیر است؟

الف)در صورتحسابهای تنظیمی

ب)در لزوم نگهداری حسابهای مستقل برای هر یک از منابع مالی

ج)در نحوه ثبت داراییهای ثابت وبدیهای بلند مدت عمومی

د)هر سه مورد

 

75-تامین اعتبار عبارت است از:

الف)اختصاص کلیه اعتبارات مصوب برای هزینه معین

ب)اختصاص تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب تخصیص یافته برای هزینه معین

ج)تحویل کالا یا انجام دادن خدمت

د)تجویز استفاده از مبالغ معینی از اعتبارات مصوب درفواصل زمانی معین

 

76-برای انتخاب مهندسین مشاور واستفاده از خدمات مطالعه وتحقق آنها،دستگاههای دولتی از چه روشی استفاده می کنند؟

الف)تایید سازمان برنامه وبودجه                                          ب)ترک تشریفات مناقصه

ج)مناقصه                                                                       د)مناقصه محدود

 

77-استفاده کنندگان اولیه از صورتهای مالی دولتی چه کسانی هستند؟

الف)فقط شهروندان                       ب)فقط قانون گذاران

ج)مردم،قانون گذاران                    د)شهروندان،قانون گذاران وسرمایه گذاران ووام دهندگان         

 

78-حساب اندوخته تعهدات قطعی نشده سنواتی در ترازنامه حساب مستقل عمومی چه نوع حسابی است؟

الف)یک حساب ارزش ویژه است   ب)یک حساب دارایی است

ج)یک حساب بدهی است          د)یک حساب موقتی است که درترازنامه آورده نمی شود

 

 

79-در صورتیکه سیستم حسابداری تامین اعتباریک دستگاه دولتی با استفاده از روش حسابداری دو طرفه عمل نماید،در هنگام تامین اعتبار برای مخارج معین:

الف)حساب اندوخته تعهدات قطعی نشده بدهکار وهزینه ،بستانکار می شود

ب)اندوخته تعهدات قطعی نشده بدهکار وتعهدات قطعی نشده بستانکار می شود

ج)حساب هزینه بدهکار وحساب اندوخته تعهدات قطعی نشده بستانکار می شود

د)حساب تعهدات قطعی نشده،بدهکار واندوخته تعهدات قطعی نشده بستانکار می شود

 

80-از جمله شباهتهای بین سیستم حسابداری دولتی با سیستم حسابداری بازرگانی کدام است؟

الف)دربکارگیری اصول پذیرفته شده حسابداری

ب)در محاسبه واندازه گیری سود

ج)در نگهداری حسابهای بودجه ای

د)در نگهداری ثبت داراییها ومحاسبه استهلاک

 

81-((مرحله تسجیل)) از مراحل هزینه در دستگاههای دولتی،.................. است؟

الف)بعداز مرحله حواله                                          ب)بعد از مرحله تطبیق با مقررات

ج)قبل از مرحله حواله                                           د)قبل از مرحله تامین اعتبار

 

82-کدام عبارت دربارۀ درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها وموسسات دولتی ایران درست است؟

الف)به میزان وصولیهای سال مالی قابل تعهد وپرداخت است

ب)به میزان درخواست دستگاه اجرایی قابل تامین وپرداخت است

ج)تاسقف اعتبارات مصوب سال مالی قابل تعهد وپرداخت است

د)به شرط وصول تاسقف اعتبارات مصوب سال مالی قابل تعهد و پرداخت است

 

83-برای ثبت فعالیت های مالی ((حساب مستقل تامین مالی وباز پرداخت دیون بلند مدت )) و  (( حساب مستقل خدمات وتدارکات داخلی)) به ترتیب ،از کدامیک از مبناهای زیر استفاده میشود؟

الف)نقدی تعدیل شده- تعهدی کامل

ب)نقدی تعدیل شده- تعهدی تعدیل شده

ج)نقدی تعدیل شده-  نقدی کامل

د)تعهدی تعدیل شده -  تعهدی کامل   

 

84-درحسابداری دولتی عبارت ((هروجهی باید در محل صحیح خودش مصرف شود)) منطبق بر کدامیک از اصول بنیادی حسابداری دولتی است؟

الف)اصل لزوم نگهداری کنترل حسابهای بودجه ای

ب)اصل لزوم طبقه بندی برای درآمدها وهزینه ها

ج)اصل لزوم نگهداری حسابهای مستقل

د)اصل لزوم رعایت وضوابط معین برای وصول درآمدها وپرداخت هزینه ها

 

85-مرحله حواله ازمراحل خرج یاهزینه دردستگاههای دولتی ایران .........................است؟

الف)بعد از مرحله تسجیل                           

ب)بعد از مرحله تامین اعتباروقبل از تسجیل

ج)بعداز مرحله تامین اعتبار وقبل از مرحله تعهد 

 د)قبل از مرحله تامین اعتبار

 

86-ضمانت نامه دریافتی از پیمانکار بابت انجام حسن اجرای تعهدات طرحهای عمرانی در چه زمانی به پیمانکار داده میشود؟

الف)پس از تحویل دائمی

ب)پس از تحویل موقت

ج)پس از واریز هر پیش پرداخت

د)طبق توافق پیمانکار وکارفرما پس از اجرای 50% کار پیمانکاری

87-حساب وجوهی که به عنوان تضمین دراجرای قوانین ومقررات و قراردادهای منعقده توسط دستگاههای دولتی از اشخاص حقیقی وحقوقی دریافت میشود درکدامیک از حسابهای مستقل نگهداری میشود؟

الف)وجوه اختصاصی          ب)وجوه جاری                ج)وجوه سپرده                 د)وجوه عمرانی

 

88-درحسابداری دولتی ،صورتهای مالی برای رفع کدام نیازها تهیه میشود؟

الف)نظارتی وقانونی                                              ب)اطلاعاتی وقانونی

ج)نظارتی ،قانونی واطلاعاتی                                   د)قانونی ،گزارش دهی به مدیران

 

89-درآمدها در مبنای تعهدی تعدیل شده در دوره ای شناسایی وثبت میشوند که :

الف)وجه درآمد وصول شود

ب)درآمدها قابل اندازه گیری باشد

ج)درآمدها برای مصرف آماده شوند

د)درآمدها قابل اندازه گیری بوده ودردوره مالی ویامدت کوتاهی پس از آن قابل وصول باشند

 

90-برطبق مقررات مالی ایران مراحل انجام هزینه به ترتیب کدام است؟

الف)تشخیص،تعهد،تامین اعتبار ،تسجیل ،حواله وپرداخت

ب)تعهد ،تشخیص ،تامین اعتبار ،تسجیل ،حواله وپرداخت

ج) تشخیص ، تامین اعتبار، تعهد ،تسجیل،حواله ،نظارت مالی وپرداخت

د)تشخیص ، تامین اعتبار ، حواله، تعهد ، نظارت مالی وپرداخت

 

 

91-درحسابداری وزارتخانه ها وموسسات دولتی ایران،حسابهای مستقل وجوه دولتی شامل کدام حسابها است؟

الف)حسابهای مستقل وجوه عمرانی ،جاری وسپرده

ب)حسابهای مستقل وجوه جاری،عمرانی واختصاصی

ج)حسابهای مستقل وجوه بازنشستگی، جاری وعمرانی

د)حسابهای مستقل وجوه جاری ، بارنشستگی وسپرده

 

92-در مبنای تعهدی تعدیل شده ، هزینه ها معمولاً چگونه شناسایی وثبت میشوند؟

الف)تعهد وپرداخت شده باشد

ب)پرداخت وجوه نقد بابت تعهدات ایجاد شده

ج)زمانی که هزینه ((آماده))در دسترس وقابل اندازه گیری باشد

د)دردوره وقوع یا تحمل یعنی دوره ای که تعهد وبدهی قابل پرداخت بابت هزینه ایجاد میشود

نوشته شده توسط سید مصطفی سجادی  | لینک ثابت |